akershus

Det muliges kunst - ekspertrapport om kunst og kultur i opplæringen

DKS og kulturskolene må samarbeide mer, og DKS må få en sterkere forankring i skolen, mener ekspertgruppe.

Høsten 2013 oppnevnte Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet en ekspertgruppe som nå har levert sin rapport, «Det muliges kunst», og kommet med råd til kunnskapsministeren og kulturministeren. Gruppens mandat var blant annet å gi råd om hvordan man kan få en bedre koordinert og samlet innsats i arbeidet med kunst og kultur for barnehage og skole, og DKS inngår dermed som en naturlig del i dette.

Ekspertgruppen har bestått av Sissel Andsnes, Berit Kirksæther, Magne Espeland, Aslak Sira Myhre, Ann Evy Duun, Elisabeth Sørheim og Ole Hamre. De har studert fagmiljøene, hovedaktørene og pengene som brukes på feltet i dag, og gir 10 råd for å gi bedre synergi på tilbudssiden og bedre samhandling og mottak i skolen.

Mange aspekter ved DKS omtales i «Det muliges kunst». Blant annet blir sekretariatets plassering foreslått endret for å komme nærmere et bredere fagmiljø med kompetanse om utdanning og kultur. Det anbefales også at det løpende samarbeidet mellom kulturskolene og DKS styrkes. Gruppen mener at DKS må forankres bedre i skolen ved at skolen engasjerer seg i utvikling og innhold av skolesekken på alle nivåer. DKS er en viktig del av den kulturelle grunnmuren, og må derfor videreutvikles i samarbeid også med kulturskolen og det lokale kulturlivet, sammen med regionale og nasjonale institusjoner og miljøer.

RÅDENE TIL KULTURMINISTEREN OG KUNNSKAPSMINISTEREN

  • Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse - formuler politikk for et mangfoldig og inkluderende samfunn.
  • Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag på alle ledernivå - bruk styringslinjene.
  • Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken til også å omfatte kulturskolevirksomheten.
  • Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor - tydeliggjør oppgavedeling mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget - samlokaliser og koordiner virksomheten gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
  • Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale kulturelle grunnmuren med barnet og eleven i sentrum
  • Still krav til fagkompetanse.
  • Ta initiativ som kan utvikle og forankre Den kulturelle skolesekken bedre i både utdannings- og kultursektoren.
  • Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen.
  • Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og næringsvirksomhet som krever yrkesfaglig utdanning i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning.

 

Det ble avholdt høringskonferanse om rapporten torsdag 12. juni.


Se hele rapporten

 

Det muliges kunst - Ekspertrapport om kunst og kultur i opplæringen

Det muliges kunst - Ekspertrapport om kunst og kultur i opplæringen

Det muliges kunst/Ørjan Jensen, superpop.no